Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWACZY  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W POKRZYWNICY

„Do wychowania dziecka potrzeba morza miłości i oceanu cierpliwości”
Janusz Korczak

Dziecku należy się szacunek, powinno być traktowane jako podmiot, gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności. Jego wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na partnerstwie. Wychowanie dziecka rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole je kontynuuje, ukierunkowuje i wspomaga. Z istoty wychowania przedszkolnego wynika jego funkcja wychowawcza, która jest integralnie powiązana z funkcją opiekuńczą i edukacyjną. Przy realizacji funkcji wychowawczej przedszkola olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko przekazuję wiedzę, lecz jest przede wszystkim wychowawcą, co stawia przed nim poważne wymagania moralne, dotyczące jego osobistego życia.

PODSTAWA PRAWNA
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2016 r. poz 895);
• Konwencja o Prawach Dziecka;
• Statut Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.


CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Cel nadrzędny:
Celem głównym Programu Wychowawczego jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
Cele szczegółowe:
• Wprowadzanie dzieci w system ogólnoludzkich wartości moralnych;
• Budowanie zachowań kulturalnych i społecznie akceptowanych;
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
• Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
• Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej;
• Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych
i dochodzenia do kompromisu;
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
• Wychowanie do poszanowani świat roślin i zwierząt;
• Rozwijanie postaw prozdrowotnych;
• Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

ZADANIA PRZEDSZKOLA JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:
• Opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków;
• Stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery;
• Wskazywanie możliwości poznania samego siebie przez dzieci (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja);
• Uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów;
• Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej;
• Wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych;
• Stosowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci;
• Uczenie tolerancji i akceptacji innych;
• Badanie oczekiwań rodziców w zakresie metod wychowawczych;
• Współdziałanie z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów.

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO:
• Kreowanie „okazji edukacyjnych”, czyli stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
• Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie dziecięcej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu;
• Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę;
• Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób;
• Uczenie i wychowywanie własnym przykładem kulturalnego i moralnego życia oraz  postępowania;
• Poszanowanie godności wychowanka jako osoby; akceptowanie go, uznawanie jego praw; pozwalanie mu na wyrażanie w sposób wolny jego własnych myśli;
• Systematyczne poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych;
• Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka, w szczególności oczekiwań rodziców wobec przedszkola; 
• Kształtowanie powszechnie uznanej postawy zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości;
•  Stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci;
• Eliminowanie zachowań niepożądanych;

NAUCZYCIELE:
• Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki;
• Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy;
• Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki;
• Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
• Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia;
• Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy;
• Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego;
• Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola;
• Monitorują efektywność własnej pracy;
• Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
• Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka;
• Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:
• Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
• Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
• Wyrażania swoich uczuć i myśli.
• Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
• Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
• Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności;
• Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go;
• Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego;
• Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich;
• Akceptacji takim, jakim jest;
• Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi;
• Indywidualnego tempa procesu rozwojowego;
• Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
• Korzystania z dóbr kulturalnych;
• Poszanowania własności;
• Znajomości swoich praw i korzystania z nich;
• Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje;
• Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;
• Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych;
• Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw;
• Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc;
• Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania;
• Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji;
• Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności;
• Regulowania własnych potrzeb;
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychiczne.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
• Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;
• Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.;
• Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
• Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
• Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice mają prawo do :
• Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie;
• Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń;
• Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola;
• Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców;
• Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych;
• Czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
• Wspierania przedszkola w jego działaniach.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• Przestrzeganie Statutu Przedszkola;
• Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
• Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
• Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
• Przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
• Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
• Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;
• Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ
Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego, nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.
Realizując program wychowawczy przedszkola wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.

 

Metody pracy:
• Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
• Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
• Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
• Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy

Formy pracy:
• Praca indywidualna
• Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
• Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
• Spacery i wycieczki
• Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
• Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
• Udział w konkursach.

SYSTEM MOTYWACYJNY
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.
Formy nagradzania:
• Pochwała indywidualna;
• Pochwała wobec grupy;
• Pochwała przed rodzicami;
• Dyplom uznania;
• Drobne nagrody rzeczowe.

 Nagradzamy za:
• Stosowanie ustalonych zasad i umów.;
• Wysiłek włożony w wykonaną pracę;
• Wywiązanie się z podjętych obowiązków;
• Bezinteresowną pomoc innym;
• Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania :
• Upomnienie słowne indywidualne;
• Wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;
• Odsunięcie od zabawy;
• Poinformowanie rodziców o przewinieniu;
• Upomnienie słowne wobec grupy;

ZADANIA WYCHOWAWCZE I ICH SPOSOBY REALIZACJI
OBSZAR ZADANIA WYCHOWAWCZE /SUKCES/
JAKO PRZEDSZKOLAK: PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI
 
Integracja
Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju. • rozróżnianie negatywnych i pozytywnych form zachowania;
• akceptowanie drugiego człowieka;
• rozróżnianie dobra od zła,
• przestrzeganie kompromisu w zabawie,
• rozwiązywanie konfliktów,
• pomaganie niepełnosprawnym i innym,
• rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
• kształtowanie samodzielności,
• kształtowanie odporności emocjonalnej. • przestrzega zasady i normy zawarte w Kodeksie  przedszkolaka;
• okazuje szacunek dorosłym;
• jest serdeczny dla innych;
• akceptuje innych takimi, jacy są;
• mówi o swoich uczuciach;
• pomaga młodszym, słabszym;
• stara się być samodzielny;
• dąży do rozwiązywania problemów w sposób społecznie akceptowany • zabawy integracyjne, tematyczne; dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe;
• muzykoterapia;
• formy teatralne;
• literatura dla dzieci;
• wystawki prac dziecięcych;
• zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców;
• relaksacja
 
Obyczajowość
Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa. • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
• dbanie o dobro własne i innych,
• odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
• używanie form grzecznościowych,
• kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
• rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
• dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb • wspólnie i zgodnie bawi się z dziećmi;
• potrafi czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej;
• szanuje własność cudzą i wspólną;
• wie, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuje od innych;
• do zabawy bierze tylko te zabawki, którymi teraz będzie się bawić, a po skończonej zabawie odłoży je na miejsce;
• bawi się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym;
• pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom;
• próbuje samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
• stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.;
• wie, że w przedszkolu jest po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mu w szkole. • kronika przedszkolna,
• uroczystości,
• spotkania,
• konkursy,
• koncerty,
• programy,
• przedsięwzięcia,
• publikacje.
Regionalizm
Patriotyzm
Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
• rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
• wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
• uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
• kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
• szanowanie praw człowieka. • zna członków swojej rodziny;
• zna nazwę swojej miejscowości i uczestniczy w jej życiu;
• szanuje kulturę i tradycje narodowe;
• wie, że mieszka w Polsce i jestem Polakiem;
• zna hymn Polski i szanuję znaki narodowe;
• wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
• wie, że wszyscy ludzie mają te same prawa.
  • zajęcia tematyczne,
• spacery,
• wycieczki,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• konkursy tematyczne,
• wystawy okolicznościowe,
• imprezy,
• kiermasze,
• uroczystości.
 
Ekologia
Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.
  • kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
• ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
• kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
• zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej. • nie  łamie gałęzi drzew i nie  depcze trawników;
• nie  śmieci;
• nie  męczy zwierząt;
• sadzę drzewa i krzewy;
• opiekuje się zwierzętami;
• zwraca uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie;
• rozpoznaje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
  • wycieczki,
• spacery,
• konkursy,
• prace porządkowe,
• prace hodowlane,
• doświadczenia,
• obserwacje przyrodnicze,
• eksperymenty,
• akcje ekologiczne,
• filmy.
 
Zdrowie
Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.
  • kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
• nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
• stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
• angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.
 • zna zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzega;
• chętnie korzysta z zabiegów higienicznych;
• spożywa zróżnicowane posiłki;
• czynnie spędza wolny czas;
• rozumie zasady sportowej rywalizacji;
• ubiera się stosownie do pory roku.
 • zajęcia zorganizowane,
• zabiegi higieniczne,
• spacery,
• wycieczki,
• zawody sportowe,
• konkursy i turnieje,
• przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

 

KRYTERIA SUKCESU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:
Dziecko:
• Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
• Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
• Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
• Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
• Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
• Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
• Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
• Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
• Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
• Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie    pojęcie ojczyzna.
• Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
• Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
• Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
• Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm   społecznych.
• Zna swoje prawa i obowiązki.
• Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
• Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
• Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o   doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
• Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
• Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Program został przedstawiony Radzie Rodziców dnia 28 września 2016 r. i został zatwierdzony uchwałą nr 4/2016/2017 do realizacji w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy.

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pieńkos
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pieńkos
Data wprowadzenia:2016-12-21 13:56:28
Opublikował:Magdalena Pieńkos
Data publikacji:2016-12-21 14:01:58
Ostatnia zmiana:2016-12-21 14:02:15
Ilość wyświetleń:188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij