Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI
 SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W POKRZYWNICY

1. WSTĘP
Powszechnie wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ta znana od starożytności i przypisywana Hipokratesowi mądrość, dotyczy nie tylko spraw zdrowotnych, ale także wszelkich innych sytuacji, w których profilaktyka jest najłatwiejszym i najprostszym rozwiązaniem, aniżeli usuwanie skutków niekorzystnych zdarzeń, którym nie udało się zapobiec. Zgodnie z tą zasadą i wedle obowiązujących przepisów prawnych nauczyciele w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy stworzyli program profilaktyki.
Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu i w domu, na drodze i każdym innym miejscu. Ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem.  Przygotować  dzieci  do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.
Obowiązkiem nauczycieli jest stwarzanie dziecku warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych.
My, nauczyciele pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się  bezpieczne, pomożemy im poznać siebie i stać się samodzielnymi oraz otwartymi na świat.
 Program profilaktyki jest dokumentem, który zawiera cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrożenie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwaleniu wzorców zdrowotnego i bezpiecznego stylu życia.
 
2.  PODSTAWA PRAWNA
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 r. Nr 0 poz. 895 z późń. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników  (Dz. U. 2012r.  Nr 0 poz. 752)

3.  CELE PROGRAMU
Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka.
Cele główne programu:
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
• Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
• Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
• Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.
Cele szczegółowe programu:
• Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
• Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
• Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania przy przypadkowych spotkaniach z nieznajomym.
• Rozumienie powszechnych zakazów lub nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
• Poznanie i utrwalenie ogólnych zasad obowiązujących: na drodze np. prawidłowego poruszania się po drodze w trakcie spaceru lub wycieczki, w przedszkolu np.: korzystanie ze sprzętu znajdującego się w sali przedszkolnej, na boisku, placu zabaw.
• Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
• Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
• Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
• Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
• Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet.
• Znaczenie higieny i ruchu w życiu człowieka.

4.  ODBIORCY PROGRAMU:
• Dzieci uczęszczające do przedszkola.
• Nauczyciele zatrudnieni w placówce.
• Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem.
• Inne osoby związane z placówką.

5.  WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany będzie przez cały rok szkolny, przez wszystkich nauczycieli w grupach wiekowych 3, 4, 5 i 6 latków. Do jego realizacji zaprosiliśmy takie instytucje jak:
• Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy,
• Komenda Policji w Pokrzywnicy,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy,
• Ośrodek Zdrowia w Pokrzywnicy.

6. METODY  I  FORMY  REALIZACJI  PROGRAMU
Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

METODY FORMY
• podające: 
- opowiadanie, 
- pogadanka,
- opis, 
- objaśnienie,
- historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, 
- praca z obrazkiem,
• problemowe:
- gry dydaktyczne, doświadczenia,
• aktywizujące:
- drama,
- burza mózgów,
- Orffa,
- Labana,
- Sherborne,
- pedagogika zabawy,
-kinezjologia edukacyjna,
• praktyczne:
• pokaz,
• ćwiczenia, 
• trening,
• prace plastyczne,
• wystawki,
• gry i zabawy ruchowe,
• zabawy relaksacyjne, konkursy
•  spotkania,
• degustacje. o praca indywidualna, zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
• czynności samoobsługowe,
• prace użyteczne,
• spacery, wycieczki,
• zajęcia zorganizowane,
• uroczystości przedszkolne,
• konkursy, turnieje
 
7.  BLOKI  TEMATYCZNE  PROGRAMU

Blok I   Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków.

o Zdrowy styl odżywiania.
o Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
o Higiena osobista.
o Higiena otoczenia.

  Blok II   Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

o Gry i zabawy sprawnościowe.
o Rekreacja i wypoczynek.
o Kształcenie prawidłowej postawy ciała.

Blok III  Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

o Bezpieczeństwo podczas zabaw.
o Bezpieczna droga do przedszkola.
o Kontakty z nieznajomymi.

Blok IV  Środowisko wokół nas.

o Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych, a także pogody.
o Działania proekologiczne.

Blok V  Moje prawa – Konwencja o Prawach Dziecka.

o Prawa i obowiązki dziecka.
o Nawiązywanie więzi.
o Tolerancja osób niepełnosprawnych.
o Radzenie sobie z emocjami.
o Agresja i przemoc.

Blok VI  Dziecko w świecie wirtualnym.
 
8.  CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
Blok I
Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków,
Zagadnienia 
Sposób realizacji
 Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni
Zdrowy
styl odżywiania 
• przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania - prezentacja piramidy żywieniowej, tablice demonstracyjne, prezentacja multimedialna.
• uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin.
• zorganizowanie wyjścia do sklepu – wycieczka.
• słuchanie opowiadań, wierszy, piosenek poruszających tematykę zdrowego żywienia.
• zabawy tematyczne w sklep. • wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
• wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna - podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, przeziębianie się);
• przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw; nauczyciele
przedszkola,
personel
 przedszkola,
rodzice.
Higiena przygotowywania i spożywania posiłków • dostosowanie ramowego dnia do potrzeb rozwojowych dzieci.
• kulturalne spożywanie posiłków w przedszkolu.
• wspólne wykonywanie np. sałatek owocowych, kanapek.  • wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość;
• potrafi nakryć do stołu;
• umie kulturalnie zachować się przy stole; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice.
Higiena
osobista • dostosowanie ramowego dnia do potrzeb rozwojowych dzieci.

• wycieczka do Ośrodka Zdrowia w Pokrzywnicy. • zna i używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
• myje ręce przed / po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
• dba o czystość ubrania / bielizny;
• wie, o konieczności korzystania z chusteczek higienicznych;
• zasłania usta podczas kaszlu / kichania;
• ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
• rozumie, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, oraz konieczność wizyty u lekarza i zażywania lekarstw w razie choroby nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Higiena
otoczenia • dostosowanie ramowego dnia do potrzeb rozwojowych dzieci.
• udział w ogólnopolskim programie „Pogromcy zarazków”. 
 • zna zasady mycia zębów, poszerza wiedzę na temat higieny jamy ustnej;
• wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
• wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach;
• zwraca uwagę na porządek w przedszkolu: w sali, własnej szatni, półce;   nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Blok II
Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy
Zagadnienia 
Sposób realizacji
 Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni
Gry i zabawy sprawnościowe
 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych  przez nauczyciela w sali i na powietrzu.
• zapoznanie z regułami dotyczącymi gier i zabaw - przestrzeganie ich.  • rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
• bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
• uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.); nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Rekreacja i wypoczynek • słuchanie muzyki relaksacyjnej odpoczynek w wydzielonym miejscu.
• organizowanie wycieczek jednodniowych.  • chodzi na spacery;
• wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
• uczy się podstawowych umiejętności relaksacji  i odprężenia (higiena psychiczna);
• rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Kształcenie prawidłowej postawy ciała • przypominanie o prawidłowej postawie ciała.
• ćwiczenia poranne, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.  • rozumienie znaczenia doboru odpowiedniego krzesła do pracy przy stoliku;
• świadomie kontroluje swoją postawę, np. podczas siedzenia na krzesełku, zabaw na dywanie;
• umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała;` nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Blok III
Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu w domu i na drodze
Zagadnienia 
Sposób realizacji
 Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni
Bezpieczeństwo
podczas
zabawy 
• samodzielne porządkowanie miejsca pracy, zabawy.
 • stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek;
• nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;
• przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;
• zna zasady współżycia w zespole;
• korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami;
• samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Bezpieczna
droga
do przedszkola
 • spotkanie z policjantem w przedszkolu.
• spacery i wycieczki zapoznanie z ruchem drogowym.
• prace plastyczne na dany temat.
• poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego na podstawie tablic demonstracyjnych (znaki drogowe) - opowiadania, wiersze i historyjki obrazkowe o zachowaniu się  na ulicy. • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię;
• rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych;
• rozróżnia podstawowe znaki drogowe;
• zna i potrafi wybrać numery alarmowe (112,999,998,997);
• wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach (policjant); nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Kontakty z nieznajomymi • kontrolowanie kontaktów dzieci z obcymi np. na wycieczkach, spacerach, w ogrodzie przedszkolnym;
• wskazywanie dzieciom osób budzących zaufanie z racji zawodu- policjant, lekarz, strażak;
• wdrożenie zasad jak zachować się w towarzystwie osoby nieznanej, gdy w pobliżu nie ma rodziców lub opiekunów „ Co wolno a czego nie”;
• ćwiczenia w zapamiętywaniu własnego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania;
• opowiadania, wiersze o sytuacjach nietypowych i rozmowy na temat rozwiązywania takich problemów.  - zabawy tematyczne „Co by było gdyby”.  • wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
• orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);
• zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;
• wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;
• przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
• potrafi podać swoje imię i nazwisko oraz adres;
• wie komu może je powiedzieć; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Blok IV
Środowisko wokół nas
Zagadnienia Sposób realizacji Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni

Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw
 i środków chemicznych,
a także pogody • wycieczka do lasu - poznanie jego mieszkańców.
• uświadomienie w jakich sytuacjach zwierzęta mogą być groźne(chore, wystraszone, bezpańskie).
• „Zjawiska przyrody”- poznanie i rozróżnianie zjawisk pogody - historyjki obrazkowe - nauka wierszy, piosenek  o tematyce przyrodniczej - oglądanie filmów przyrodniczych i prezentacji multimedialnych.
•  rozmowy na temat dopasowywania odpowiedniego stroju do stanu pogody (jak ubieramy się latem, jesienią, zimą?, kiedy pada deszcz, jest mróz?).
• uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z zabawy lekarstwami                   i  środkami chemicznymi oraz z samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia).
• rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej - nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną - literatura, obrazki przedstawiające przyczyny i sposoby zapobiegania pożarom.  • potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,
• nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;
• nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,
• nie zrywa nieznanych owoców i grzybów;
• wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem;
• wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
• nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
• wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;
• zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;
• orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa;
• zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
• nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;
• wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Działania proekologiczne • pogadanka na temat codziennego oszczędzania wody, prądu, gazu.
• segregowanie śmieci w sali przedszkolnej
• dbanie o zwierzęta i ptaki o każdej porze roku; dokarmianie zwierząt w okresie zimowym; budowanie karmników- praca techniczna. zorganizowanie święta Dnia Ziemi. • wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem;
• jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy;
• bierze udział w akcjach proekologicznych;
• potrafi segregować odpady: papier, metal, plastik;
• rozumie potrzebę pomocy – dokarmianie zwierząt i ptaków w okresie zimowym; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Blok V
Moje prawa i obowiązki - konwencja o Prawach Dziecka
Zagadnienia 
Sposób realizacji
 Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni
Prawa i obowiązki dziecka • rozmowy z dziećmi na temat ich praw i obowiązków.  • zna swoje prawa i obowiązki;
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych;
• obdarza uwaga inne dzieci i dorosłych;
• szanuje zdanie innych ludzi;
• jest odpowiedzialne za to, co robi (ponosi konsekwencje);
• w rozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzja;
• wie, że wszyscy ludzie  mają równe prawa; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Tolerancja osób niepełnosprawnych
 • udział w akcji WOŚP, akcje charytatywne.
• rozmowy z dziećmi. • jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym
• pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Radzenie sobie z emocjami • indywidualne rozmowy z dziećmi.  • zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,
• wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach, potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Nawiązywanie więzi
 • rozmowy z dziećmi; integracja dzieci; wspólne zabawy.  • potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii, empatii,
• umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,
• pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Agresja i przemoc 

• rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązania spraw konfliktowych i dochodzenie do kompromisu.  

• umie nazwać swoje uczucia;
• odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
• bierze udział w zajęciach odreagowywania złości,
• podaje sposoby na pokonanie złości;
• reaguje na różne formy agresji i przemocy;
• orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy
 na świecie dla ludzi;
• uczy się być asertywne;
• rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis; nauczyciele przedszkola,
personel przedszkola,
rodzice
Blok VI
Dziecko w świecie wirtualnym
Zagadnienia 
Sposób realizacji
  Osiągnięcia dziecka
Dziecko… Odpowiedzialni
Korzystanie
z Internetu • rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
• kształtowanie nawyku korzystania z Internetu tylko w obecności osób dorosłych - pogadanka z dziećmi i rodzicami.
• korzystanie z tablicy multimedialnej w sali przedszkolnej na zajęciach.  • zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);
• korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;
• nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;
• zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego);
• nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych;
• dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.); nauczyciele przedszkola,
rodzice
 
Program został przedstawiony Radzie Rodziców dnia 28 września 2016 r. i został zatwierdzony uchwałą nr 5/2016/2017 do realizacji w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy.

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pieńkos
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pieńkos
Data wprowadzenia:2016-12-21 13:58:16
Opublikował:Magdalena Pieńkos
Data publikacji:2016-12-21 14:01:58
Ostatnia zmiana:2016-12-21 14:02:09
Ilość wyświetleń:157

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij