Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Statut Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POKRZYWNICY
NR 11/2016/2017
Z DNIA 03.02.2017R.
                                                                                                               

 

 

STATUT
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA 
W POKRZYWNICY

 

Pokrzywnica, 2017 r.
Przedszkole działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885);
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.);
4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895)
6. niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści
Rozdział I 4
Nazwa, typ i siedziba przedszkola 4
Rozdział II 4
Cele i zadania przedszkola 4
Rozdział III 10
Organy przedszkola i ich kompetencje 10
Rozdział IV 15
Organizacja przedszkola 15
Rozdział V 19
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 19
Rozdział VI 23
Wychowankowie przedszkola 23
Rozdział VII 25
Rodzice 25
Rozdział VIII 27
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
Nazwa, typ i siedziba przedszkola
§ 1.
1. Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, zwane dalej „przedszkolem”, jest  przedszkolem publicznym.
2. Nazwa przedszkola: Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy.
3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w miejscowości Pokrzywnica przy Alei Jana Pawła II nr 10.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pokrzywnica.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Przedszkole używa pieczęci o następującym brzmieniu:
Samorządowe Przedszkole
06 – 121 Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 10
Tel. (23) 6918715
Regon: 364718698, NIP: 5681619127”

7. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obsługę finansowo-księgową i administracyjną  prowadzi Referat Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Pokrzywnica.
8. Działalność przedszkola finansowana jest przez Gminę Pokrzywnica.
9. Przedszkole jako jednostka budżetowa może tworzyć dochody własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
10. Zadania i kompetencje organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością w sprawach administracyjnych
i finansowych, określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 2.
1. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom, w tym niepełnosprawnym możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest:
a) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie  czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
e) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) Troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
g) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
h) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
j) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
k) Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,
l) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
m) Umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej  się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne z funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
b) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
c) Wspomaganie mowy oraz umiejętności komunikacyjnych dzieci,
d) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
e) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
g) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
h) Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec),
i) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
j) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
k) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń,
l) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
m) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
n) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej formy języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania),
o) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
p) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego i programów opracowanych przez nauczycieli. Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela, bądź nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Sposób tworzenia przedszkolnego zestawu programów określają odrębne przepisy.
6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką  nauczyciela, bądź pedagoga wspierającego);
b) wychowanek powinien być przyprowadzony i odbierany z przedszkola  przez rodziców (opiekunów) lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
c)  przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny zdrowia psychicznego;
d)  przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną;
e) stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i placu zabaw zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom;
f) sprzęt i meble w przedszkolu są zgodne z polskimi normami i dostosowane do wzrostu dzieci i rodzaju zajęć;
g) ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo;
h) nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola sprawdza ilość dzieci przed wyruszeniem, w trakcie zajęć oraz po przybyciu do przedszkola;
i) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka przynajmniej
2 opiekunów  do 25 dzieci;
j) w przypadku organizowania wycieczki poza miejscowość gminną  zapewniona jest opieka jednego wychowawcy do 15 dzieci;
k) nauczyciel organizujący wycieczkę obowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki i przedłożenia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia;
l) dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycieli, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielowi, obowiązki opiekunów podczas wycieczek określają odrębne przepisy;
m) dzieci dowożone autokarem odbierane są od rodziców przez opiekuna dowożenia i przekazywane nauczycielowi, a po zajęciach  odbierane przez opiekuna dowożenia i przekazywane rodzicom.
7. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
a) systematycznie informują rodziców/opiekunów prawnych o zadaniach wychowawczych
i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
b)  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
8. Przedszkole realizuje swoje zadania uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
§ 3.
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. W przedszkolu udzielana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom dzieciom i nauczycielom, polegająca na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
a) rodziców dziecka;
b) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
d) pomocy nauczyciela;
e) dyrektora przedszkola;
f) pracownika socjalnego;
g) asystenta rodziny;
h) kuratora sądowego.
6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
b) porad i konsultacji;
c) zajęć rozwijających uzdolnienia.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad,  konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w  przedszkolu jest zadaniem wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola we współpracy z rodzicami dziecka oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.
9. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie, jeśli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania oraz osobami posiadającymi przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

§ 4.
Przedszkole realizuje swoje zadania we współdziałaniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków, ze szkołami działającymi w lokalnym środowisku, z organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno – oświatowymi stwarzającymi warunki realizacji zadań programowych oraz instytucjami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki.

Rozdział III
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 5.
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rady Rodziców.
2. Zasady działania Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców określają uchwalone przez te organy regulaminy.
3. Uchwały podejmowane przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
4. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41. ust.3 ustawy o systemie oświaty.
5. Działające w przedszkolu organy informują się wzajemnie o planowanej i prowadzonej działalności.
6. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy.
7. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.6, określają odrębne przepisy.
§ 6.
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
§ 7.
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie i kierowanie pracą przedszkola.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stwarzanie optymalnych warunków do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola.
3. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola oraz określa warunki ich poprawy. Kopię protokołu przekazuje do organu prowadzącego.
4. Dyrektor reprezentuje przedszkole na zewnątrz. W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Pokrzywnica.
§ 8.
1. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez ewaluację wewnętrzną, kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
6) współdziała ze szkołami wyższego szczebla oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
7) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie;
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 9.
1. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne
§ 10.
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
§ 11.
W przypadku nieobecności Dyrektora  zastępuje go inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
§ 12.
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia „Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej”.
§ 13.
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
3) uchwalanie i zmiana regulaminu swojej działalności;
4) uchwalanie i nowelizowanie Statutu przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
5. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, przynajmniej 1/3 członków rady pedagogicznej i są protokołowane.
8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego rady pedagogicznej, za jego zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 
9. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 członków rady.
10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 14.
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci korzystających z  przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem.
4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.3.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
§ 15.
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest Dyrektor, który zapewnia właściwe wykonywanie ich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi.
2. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między Organami działającymi w przedszkolu oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora, a w szczególności:
1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej;
2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem (opiekunem prawnym);
4) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom;
5) dbanie o realizację postanowień zawartych w Statucie przedszkola,
6) rozstrzyganie spraw z zachowaniem dobra publicznego;
7) kierowanie się w działalności zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
1) czuwanie, aby statutowe organy nie naruszały interesów przedszkola.
2. Trybu określonego w ust.1 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) odpowiedzialności porządkowej;
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawy sporne pomiędzy Dyrektorem a organami przedszkola, na wniosek zainteresowanego organu rozwiązuje organ prowadzący.
4. Ustala się następujące zasady współdziałania organów przedszkola:
1) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny, plany działania uchwalane są do końca września i przekazywane innym organom;
2) każdy organ przedszkola po analizie planu działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
3) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;
4) dyrektor sporządza i przekazuje każdemu organowi przedszkola zakres ich kompetencji,
5) uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w przedszkolu, w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora przedszkola w zbiorze uchwał.
5. Ustala się następujące zasady ustalania sporów kompetencyjnych organów przedszkola:
1) spory kompetencyjne miedzy organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu;
2) organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do Komisji. Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela lub nauczyciela. Komisja powoływana jest na trzy lata. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na roczną kadencję;
3) komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono;
4) organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. Rozstrzygnięcie Komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola
§ 16.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
2. Przedszkole jest wielooddziałowe.
§ 17.
1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
2. W godzinach pracy przedszkole realizuje 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Dzieci 3 - 6 letnie objęte podstawą programową wychowania przedszkolnego mogą zgodnie z życzeniem rodziców przebywać w przedszkolu dłużej niż 5 godzin przeznaczonych na jej realizację.
§ 18.
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) czas pracy poszczególnych oddziałów;
3) liczbę pracowników przedszkola, w tym liczbę stanowisk kierowniczych;
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
5) liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
§ 19
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, uwzględniający ramy czasowe realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zasady ochrony zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów.
2. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców uwzględnia w szczególności:
a) działania realizowane do 8:00: zabawy dowolne, sytuacje wychowawczo-edukacyjne inspirowane przez dzieci i organizowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach;
b) realizację od godziny 8:00 bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez: poranne zabawy lub ćwiczenia, czynności samoobsługowe, śniadanie, inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela poznawczej, werbalnej i twórczej działalności dzieci, swobodną działalność dzieci zgodną z zainteresowaniami i potrzebami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, czynności przygotowujące do obiadu, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne i wyciszające, zabawy twórcze w małych zespołach, terapię baśnią, zabawy indywidualne dla dzieci zdolnych, wymagających działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych, wspomagające rozwój mowy;
c) działania realizowane popołudniu, po godzinie 13:00 do godziny określonej w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny: zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe, podwieczorek, zabawy muzyczno-taneczne, gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, ruchowe, zabawy tematyczne, swobodna i kierowana działalność dzieci wspierająca ich rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor, a w przypadku jego nieobecności  inny  nauczyciel  wyznaczony przez organ prowadzący może zmienić organizację dnia (z powodu organizacji wyjścia, wycieczki i uroczystości).
4. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Rozkłady dnia poszczególnych oddziałów są udostępniane do wglądu rodziców.
7. W przedszkolu mogą być prowadzone płatne zajęcia dodatkowe organizowane po zakończeniu zajęć i opłacane przez rodziców.
§ 20.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 21.
1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, nauczyciele prowadzą dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 22.
1. Podstawową formą pracy przedszkola są zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
§ 23.
1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (taneczno-muzycznych, nauka języka obcego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć rewalidacyjnych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
2. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora.
§ 24.
1. W przedszkolu organizowana jest nauka religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej.
2. Nauka religii odbywa się w atmosferze tolerancji, w duchu poszanowania Praw Człowieka i Dziecka.
3. Warunki i sposób wykonywania zadania, o którym mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 25.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 26.
1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie określa Rada Gminy Pokrzywnica.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci korzystających z 3, 2 lub 1 posiłku w zależności od czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Kwotę dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Podstawą korzystania z wychowania przedszkolnego jest zawarta umowa o świadczenie usług przez przedszkole, określająca w szczególności odpłatność za wyżywienie, za zajęcia trwające ponad 5 godzin dziennie, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
§ 27.
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) cztery sale zabaw dla poszczególnych oddziałów, wyposażonych w dostosowane do wieku dzieci, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne,
2) pokój nauczycielski,
3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze ( sekretariat , magazynek),
4) stołówkę,
5) pomieszczenia kuchenne z odpowiednim zapleczem,
6) teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem,
7) szatnie dla dzieci i personelu,
8) łazienki dla dzieci i personelu.

 

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 28.
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i  obsługowych.
2. W przedszkolu mogą być zatrudnieni: pedagog specjalny, psycholog, logopeda, rehabilitant, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel zajęć muzyczno - tanecznych.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
§ 29.
1. Nauczyciel w swoich działaniach obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem i podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; dbać o dobro przedszkola i powierzone mienie;
2) systematycznie odnotowywać obecność dziecka w przedszkolu;
3) systematycznie utrzymywać kontakt z rodzicami dzieci w celu współdziałania w zakresie wychowania i rozwoju;
4) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
5) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
6) dbać o kształtowanie u każdego z wychowanków postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni pomiędzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
7) dbać o dobro przedszkola i powierzone mienie.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest:
1) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, w tym postanowień statutowych;
2) zapoznawanie rodziców dzieci z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zamierzeniami swojej pracy i systematyczne informowanie o osiągnięciach wychowanków, ich zdolnościach i rozwoju;
3) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel ma prawo:
- wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania;
- opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania
4. Sposoby planowania pracy nauczycieli:
1) opracowują miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej dla danej grupy dzieci; plany te opracowują na podstawie:
a) podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
b) realizowanych programów wychowania przedszkolnego;
c) diagnozy osiągnięć i niepowodzeń edukacyjnych dzieci oraz potrzeb, uzdolnień i zainteresowań dzieci;
2) planują metody i formy pracy z dziećmi zapewniające odpowiednią realizacje zamierzonych celów oraz właściwą organizację procesu organizacyjnego;
3) planują program zajęć edukacyjnych na każdy dzień, który obejmuje całość sytuacji edukacyjnych w ciągu dnia.
§ 30.
1. W ramach realizacji zadań wychowawczych do nauczyciela należy przede wszystkim:
1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
2) włączanie dzieci w działalność przedszkola;
3)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
2. Do zadań dydaktycznych nauczyciela należy:
1) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez planowanie własnego rozwoju zawodowego, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
2) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, i troska o estetykę pomieszczeń;
3) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć z dziećmi;
4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania
6) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, rewalidacyjnej lub rehabilitacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (diagnoza przedszkolna);
10) opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci, które osiągnęły niezadowalający poziom gotowości do podjęcia nauki szkolnej oraz realizowanie ich w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I.
3. Realizacja zadań opiekuńczych nauczyciela polega na:
1) wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności  i zainteresowań, poznaniu i ustaleniu jego potrzeb rozwojowych;
2) ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) eliminowaniu przyczyn niepowodzeń dzieci;
4) zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poprzez następujące działania:
1) każdorazowo każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne przybory potrzebne w czasie zajęć;
2) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
3) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osobie upoważnionej;
4) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi. Podczas wycieczek i spacerów poza teren przedszkola jedna osoba dorosła sprawuje opiekę nad 15 dzieci (zgodnie z regulaminem wycieczek).
5) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną lub inną.
4. Specjaliści zatrudnieni w przedszkolu:
1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.
2) prowadzą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające uzdolnienia.
3) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.
5. Logopeda pracujący w przedszkolu:
1) przeprowadza badania diagnostyczne dzieci 6 – letnich oraz zgłoszonych dzieci młodszych grup;
2) prowadzi zajęcia  logopedyczne stosownie do rozpoznanych wad wymowy;
3) udziela fachowych porad nauczycielom i rodzicom.
6. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:
1) organizuje zajęcia kompensacyjno – korekcyjne łącząc dzieci według rodzaju zaburzeń;
2) uwzględnia w metodach i formach pracy ogólne założenia programowe kultury fizycznej obowiązujące dla dzieci przedszkolnych, dostosowane ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń;
3) współdziała z lekarzem, nauczycielami, psychologiem i rodzicami.
7. Nauczyciel języka angielskiego:
1) prowadzi zajęcia edukacyjne  w oparciu o opracowany program autorski we współpracy z nauczycielem wychowania  przedszkolnego;
2)  uwzględnia w metodach i formach pracy ogólne założenia programowe  obowiązujące dla dzieci przedszkolnych, dostosowane ich do aktualnych możliwości i zainteresowań;
8. Nauczyciel zajęć muzyczno-tanecznych:
1) prowadzi zajęcia muzyczno-taneczne  w oparciu o opracowany program autorski;
2) uwzględnia w metodach i formach pracy ogólne założenia programowe  obowiązujące dla dzieci przedszkolnych, dostosowane ich do aktualnych możliwości i zainteresowań.
9. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zaleceń i zadań dyrektora i osób kontrolujących, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
§ 31.
1. Wszyscy nauczyciele przedszkola uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowywania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w art.43 ust.3 ustawy o systemie oświaty.
§ 32.
1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także:
1) systematyczne doskonalenie umiejętności pedagogicznych;
2) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
a) pracę własną,
b) udział w pracach zespołów samokształceniowych,
c) korzystanie z różnorodnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich jak kursy, warsztaty, konferencje  metodyczne, szkolenia.
§ 33.
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:
1) urzędniczych,:
a) st. referent do spraw administracyjno - kadrowych;
2) pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych
a) pomoc nauczyciela
b) woźna oddziałowa;
c) sprzątaczka
d) robotnik gospodarczy;
2. Ogólną liczbę etatów na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych określają standardy zatrudnienia ustalane przez organ prowadzący.
3. Stosunek pracy pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych regulują odrębne przepisy.
4. Podstawowym zadaniem pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
5. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
6. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor. Dokumenty te umieszcza się w aktach  osobowych każdego pracownika.

Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola
§ 34.
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
4. Dziecko w wieku 6 lat zobowiązane jest do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
§ 35.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
§ 36.
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
5) poszanowania jego godności osobistej;
6) poszanowania własności;
7) opieki i ochrony;
8) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
9)  akceptacji jego osoby;
10) znajomości praw dziecka;
11) wolności myśli, sumienia i wyznania;
12) nauki i wyboru zabawy;
13) wypoczynku.
2. Dziecko powinno:
1) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych);
2) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola;
3) służyć pomocą młodszym, słabszym niepełnosprawnym;
4) dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia.
3. W przedszkolu obowiązują procedury postępowania w przypadku łamania praw dziecka.
§ 37.
Dzieciom znajdującym się z w trudnych warunkach materialnych i sytuacjach losowych, może być udzielona pomoc:
1) w formie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z przedszkola;
2) w formie częściowego lub całkowitego zwolnienia  z opłat za wyżywienie, lub umorzenia należności z tego tytułu;
3) udzielenie pomocy finansowej lub  rzeczowej  z funduszy Rady Rodziców,
4) wystąpienie do instytucji, organizacji i osób prywatnych z prośbą o pomoc rodzinie dziecka.
§ 38.
Uchwałą Rady Pedagogicznej dziecko, z wyjątkiem realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, może być skreślone z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole za  2 i więcej okresów płatniczych;
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu Dyrektorowi ;
3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu przedszkola.

Rozdział VII
Rodzice
§ 39.
1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu;
4) informuje na bieżąco o osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych dzieci w formie:
a) rozmów indywidualnych z nauczycielami;
b) zebrań i spotkań;
c) gazetek informacyjnych dla rodziców redagowanych przez nauczycieli;
d) wyników z przeprowadzonych badań osiągnięć edukacyjnych dzieci, oraz diagnozy potrzeb, uzdolnień i zainteresowań dzieci;
e) informacji o uczestnictwie dzieci w konkursach, przeglądach i sukcesach;
f) wystawek prac dzieci;
g) prezentowanych osiągnięć i sukcesów dzieci w konkursach, przeglądach itp.
§ 40.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli.
§ 41.
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie zapisów Statutu Przedszkola,
2) podpisanie umowy o świadczenie usług przez przedszkole w terminie wyznaczonym przez Dyrektora – niepodpisanie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
3) zaopatrywanie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem do przedszkola dziecka sześcioletniego, realizującego obowiązek przedszkolny i zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
§ 42.
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione pisemnie przez rodzica
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i zatwierdzone przez Dyrektora.
§ 43.
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§ 44.
Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1) zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem;
3) warsztaty i spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą;
4) kącik informacyjny dla rodziców;
5) stronę internetową przedszkola;
6) zajęcia otwarte.
§ 45.
Rodzice za szczególne zaangażowanie w pracę przedszkola zostają uhonorowani listem pochwalnym Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 46.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Zmiana Statutu następuje uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. W celu zapoznania się ze Statutem umieszcza się go na stronie internetowej przedszkola.
5. Statut udostępnia się rodzicom w kancelarii przedszkola.
6. Statut jest drugim tekstem jednolitym.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Pieńkos
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Pieńkos
Data wprowadzenia:2017-04-25 07:31:41
Opublikował:Magdalena Pieńkos
Data publikacji:2017-04-25 07:32:54
Ostatnia zmiana:2017-04-25 07:33:12
Ilość wyświetleń:148

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij